Firma Småskog

Firma Småskog är ett litet företag med kompetens inom skog och miljö. Vi riktar oss främst till privata skogsägare och utbildningsorganisationer men även till företag, och myndigheter. Vi kan ge råd och informera om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Vi försäljning av böcker, videofilmer och tidskrifter.

Tjänster

Firma Småskog har flera tjänster att erbjuda. Vi är flexibla och kan anpassa arbetet efter Era behov. Vi kan utföra  specifika uppdrag eller fungera som lättillgänglig arbetskraft när Ni är underbemannade. Eftersom vi har låga administrativa kostnader kan vi hålla låga priser på våra tjänster. Kontakta oss, vi kan säkert hjälpa Er.

Rådgivning

Firma Småskog åtar sig rådgivning och uppdrag med biologisk och skoglig anknytning. Gotthard Sennblad har, som pensionerad jägmästare, en mångårig erfarenhet från skogsbruket och många kontakter inom skogsnäringen. Arbeten som Ni kan få hjälp med är exempelvis råd om skogens skötsel, utredningsuppdrag, konsekvensbeskrivningar, m.m. Kenneth Olsson kan hjälpa er med att uppdatera eller skapa websidor. Vi kan också tänka oss att ta andra närliggande uppgifter. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg.

Informationsblad

Vi åtar oss gärna att producera informationsblad avseende skog, skogsbränsle och skogliga miljöfrågor. Vi kan också ställa samman foldrar och guider för naturområden.

Produkter

Under många år har Firma Småskog producerat och givit ut böcker, handlednings-material, videofilmer och tidskrifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive produktgrupp. Allt material går att beställa från Firma Småskog.

Böcker 

Firma Småskog har ett antal böcker till försäljning. Böckerna kan enklast beställas genom mejl till adress gsgotthard46@gmail.com

Skogsskötsel – alternativ

Känn igen trä

Aptering och virkeskännedom III

Sunt Hästmannaskap & körning

The Horse in the Forest

Levande Våtmark Hovranområdet

Skogsaktuellt ; en serie av handledningar och instruktionsböcker

Företaget

Företaget bildades i och med att Sveriges Lantbruksuniversitet lade ned skogsfakulteten i Garpenberg 1997. Jag (Gotthard) arbetade där som forskningsledare och statskonsulent och byggde upp en forskningsgrupp i småskaligt skogsbruk (privatskogsbruk) och en informationsavdelning, riktad till privatskogsbruket. Då all den verksamheten skulle försvinna i samband med nedläggningen, tog jag tillsammans med en medarbetare över informationsverksamheten och har försökt att driva den vidare.

Kontakt

Adress
Firma Småskog
Skördevägen 10 B 
776 34 Hedemora

Telefon 
070-399 44 05

e-post 
gsgotthard46@gmail.com

Gotthard Sennblad

Jag heter Gotthard Sennblad och är jägmästare. Jag arbetade efter examen 1966 som skogsvårdsassistent vid SVS i Kronobergs län, därefter som chef för tekniska sektionen. 1968 skaffade jag mig pedagogisk utbildning. 1969 var jag gemensam utbildningsledare vid SVS i R:O:P:-län med ansvar för fyra skogsbruksskolor och för information och rådgivning till privata skogsägare. 1970-73 ansvarade jag för skogsbruksplaner, skogsvärderingar och skogsskötsel (utveckling och utbildning) vid skogsskötselavdelningen på SÖDRA. 1974-87 byggde jag upp och ledde Forskningsgruppen för Småskaligt Skogsbruk vid Skogshögskolan, SLU/Garpenberg. Från 1978-1997 har jag varit statskonsulent vid SLU med ansvar för forskningsinformation i småskogsbrukets skötsel och teknik.
Jag har en bred nationell, men även internationell erfarenhet i skogliga forsknings- utbildnings- och rådgivningsfrågor. Jag har också ett omfattande kontaktnät, både i storskogsbruket och skogsägarrörelsen, men framförallt bland forskare och de mest intresserade och aktiva skogsbrukarna som utgör föregångsmännen i landets skogsbruk.

Kenneth Olsson

Kenneth

Mitt namn är Kenneth Olsson. Jag har efter att ha arbetat i nästan tjugo år med inköpsfrågor, nu sadlat om och studerat grafisk kommunikation med inriktning på webbdesign och interaktiv videoproduktion. 
Jag har uppdaterat/skapat den här sidan som ett privat projektarbete och är intresserad av uppdrag från småföretag med att uppdatera eller skapa websidor. 
Så, är du eller någon du känner intresserad, hör gärna av er.

e-mail: murgahtroid@hotmail.com

mobil: 073-372 37 31

Hedemora

Söker du mer än vad du själv kan finna?

Hedemora kommun har något att erbjuda alla, men är du naturintresserad inser du snart att naturen här är något utöver det vanliga .Tycker du dessutom om att skåda fågel har du kommit till en av Sveriges pärlor. 
Strax öster om Hedemora ligger sjön Hovran, som egentligen är en utvidgning av Dalälven. Hovran och en lång bit av älven bildar tillsammans med ett antal sjöar, bl.a. Svinösjön, Flinesjön, Fatburen och Trollbosjön, det mycket intressanta Hovranområdet. Detta område är så speciellt och viktigt att det utsetts till CW-område (Convention of Wetlands), vilket betyder att området har 
stort värde även ur ett internationellt perspektiv. Den största anledningen till denna utnämning är att stora mängder fåglar, framförallt svanar, gäss, änder och tranor, rastar här under vår- och höstflyttningen. Förutom de sträckande arterna finns flera intressanta häckande arter, bl.a. havsörn, rördrom, häger, småfläckig sumphöna, rosenfink m.m.  På flera ställen runt om i Hovranområdet finns fågeltorn som är väl värda ett besök. Nu består ju inte Hedemoras natur bara av fåglar och fågelsjöar. Faktum är att naturen här karaktäriseras mycket av de öppna landskapen som är ett resultat av jordbrukarnas ovärderliga insatser. Detta var än mer tydligt längre tillbaka i tiden då antalet betesdjur var många fler, men även idag kan man njuta av välbetade hagmarker och se ut över böljande sädesfält. Ur botanisk synvinkel erbjuder dessa kulturmiljöer många timmars sysselsättning och massor av intressanta fynd.

Vill man se vilda djur som inte flyger är förutsättningarna goda i Hedemora kommun. Skogarna hyser gott om älg, rådjur, räv, hare, m.m. Dessutom är lodjursstammen mycket stark just här, vilket dock inte gör att man kan förvänta sig att se lodjur. Chanserna till att i alla fall finna dess spår är goda på vintern, då även en och annan spårlöpa efter varg eller lo brukar rapporteras. Under barmarksperioden kan man se spår och hitta spillning efter björn. Vildsvinen har har även kommit till Hedemoras skogar.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *