Firma Småskog

F

Firma Småskog är ett litet företag med kompetens inom skog och miljö. Vi riktar oss främst till privata skogsägare och utbildningsorganisationer men även till företag, och myndigheter. Vi kan ge råd och informera om ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart skogsbruk. Dessutom har vi försäljning av böcker, videofilmer och tidskrifter.

Tjänster

Firma Småskog har ett antal tjänster att erbjuda. Vi är flexibla och kan anpassa arbetet efter Era behov. Vi kan utföra  specifika uppdrag eller fungera som lättillgänglig arbetskraft när Ni finner er underbemannade. Eftersom vi har låga administrativa omkostnader kan vi hålla låga priser på våra tjänster. Kontakta oss, vi kan säkert hjälpa Er.

Rådgivning

Firma Småskog åtar sig rådgivning och uppdrag med biologisk och skoglig anknytning. Gotthard Sennblad har, som pensionerad jägmästare, en mångårig erfarenhet från skogsbruket och många kontakter inom skogsnäringen. Arbeten som Ni kan få hjälp med är exempelvis råd om skogens skötsel, utredningsuppdrag, konsekvensbeskrivningar, m.m. Kenneth Olsson kan hjälpa er med att uppdatera eller skapa websidor. Vi kan också tänka oss att ta andra närliggande uppgifter. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg.

Informationsblad

Vi åtar oss gärna att producera informationsblad avseende skog, skogsbränsle och skogliga miljöfrågor. Vi kan också ställa samman foldrar och guider för naturområden.

Produkter

Under många år har Firma Småskog producerat och givit ut böcker, handledningsmaterial, videofilmer och tidskrifter. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive produktgrupp. Allt material går att beställa från Firma Småskog.

Böcker 

Firma Småskog har ett antal böcker till försäljning. Böckerna kan enklast beställas genom mejl till adress gsgotthard46@gmail.com

Skogsskötsel – alternativ

Författare: Gotthard Sennblad

Den här boken är i första hand riktad till aktiva skogsägare. De som är mycket intresserade av att söka och prova nya vägar att öka lönsamheten i sitt skogsbruk. Boken är också tänkt att vara lärobok för den kommande generationen skogsägare, elever på naturbruksskolor och andra skogsutbildningar. Boken innehåller därför en hel del grundläggande kunskaper om förutsättningar för skogsbruk, trädslag, mätning, uppskattning och bonitering, m.m.

”Skogsskötsel – alternativ” visar på möjligheter att genomföra ett miljömässigt mera varierat och hållbart skogsbruk samtidigt med möjligheter till bättre lönsamhet och mindre risktagande. De anvisade alternativen fordrar kunniga och intresserade skogsägare.

Antal sidor: 284

Pris:  295 kr inkl moms.


Känn igen trä

Känn igen trä

Författare: Roland Hörnfeldt

Våra förfäder kunde trä och visste att utnyttja varje träslags inneboende egenskaper. De använde ek
till fartyg, ask till verktygsskaft, vitbok till träklubbor, gran till ljusa innergolv, björk för slöjd, rönn till räfspinnar, m.m. 

Genom att använda de olika sinnen vi är utrustade med och genom att använda lite olika knep och erfarenhet kan vi lära oss att känna igen olika träslag, bara genom att studera dess yta och struktur. 

Den här boken behandlar först de olika kännetecken som olika träslag har. Därefter beskrivs utseendet 
på ett 30-tal olika träslag, som växer i Norden. Boken avslutas med begreppsförklaringar och sakregister.

Antal sidor: 109

Pris: 200 kr inkl.momsK

Aptering och virkeskännedom III

Aptering och virkeskännedom III

Författare: Gotthard Sennblad

Den här boken behandlar de vanligaste virkessortimenten i svenskt skogsbruk, vilka krav det är på dem, virkesfel och skador, hur inmätningen går till, apteringskalkyler och hur apteringen bör utföras m.m. 
Mätningsinstruktioner och kvalitets klassning har nu åter ändrats och förenklats. 
Det är därför viktigt att alla i skogsnäringen, som arbetar i virkeskedjan från stubbe till industri sätter sig in i de nya bestämmelserna. Särskilt viktigt är det för skördarförarna och de självverksamma skogsägarna, som står för beslutsfattandet i apteringen. Boken är också tänkt att vara lärobok för den kommande generationen skogsägare, elever på naturbruksgymnasier och andra skogliga utbildningar. Författaren har mångårig erfarenhet som forskningsledare för ett forskningsprogram för småskaligt skogsbruk, samt statskonsulent i småskogsbrukets skötsel och teknik vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet).Pris: 249 kr inkl.moms.Pris: 249 kr inkl.moms.

Sunt Hästmannaskap & körning

SUNT HÄSTMANNASKAP & KÖRNING
från föl till trogen arbetskamrat

Författare: Hans Sidbäck

Som framgår av titeln tar boken upp och behandlar allt man behöver veta och kunna om hästen från föl till färdig arbetshäst. Särskild vikt läggs på samspelet häst – människa, grundläggande körlära och inkörning av häst. Men även hur man kör med häst i skogen och på andra uppdrag som hyrkusk och i turistverksamhet.När man läser boken känner man att Hans är en människa, som älskar och förstår hästar. Han betonar att hästen är ett underbart djur, som vill göra sitt bästa och vara människan till lags, men att människan ofta i okunskap motarbetar hästen.

Antal sidor: 175

265 kr inkl. moms.

The Horse in the Forest

The Horse in the Forest

Författare: Hans Sidbäck

This book is about caring, educating and training work horses, specially those horses, which shall work 
in the forest. It is also about the psyche of the horse and the demands and characteristics of the horse owner/caretaker/handler, when training and using the work horses.
The book also describes planning and execution of horse logging, work technique and safety. It is very important for the productivity and economy the interaction between the cutting work and horse logging.

Antal sidor: 112

Pris:  180 kr inkl moms.

Levande Våtmark Hovranområdet

Levande Våtmark Hovranområdet

Levande Våtmark Hovranområdet

Kunnigt, kärleksfullt och mycket personligt ger 17 naturskildrare- konstnärer och författare- sin beskrivning av Hovranområdet i södra Dalarna. Området, som omfattar Dalälvens översvämmningsområde i Hedemora kommun med kringliggande kulturlandskap är klassat som CW-område, våtmarksområde av stor internationell betydelse. Särskilt fågelfaunan är mycket stor och intressant.
Utifrån uppmaningen ”Måla vad du vill från området” har konstnärerna fångat sina egna upplevelser av områdets miljöer. Resultatet har blivit ett vackert och varierat bildmaterial, som i boken vävs samman av texter, som beskriver våtmarksområdets ekologi med växter, fåglar och kulturlandskap. Det är en mycket vacker bok, som är mycket lämplig som presentbok.
Inkomsten från försäljningen av boken går till Hovranstiftelsen, som arbetar med att bevara och utveckla Hovranområdet – till gagn för såväl fåglar som människor. Boken har tidigare kostat över 400 kr men reas här för 139 kr.

Antal sidor: 140

139 kr inkl. moms.

Skogsaktuellt ; en serie av handledningar och instruktionsböcker

Följande handledningar och informationsböcker ingår i serien:

 Ergonomisk checklista för det småskaliga skogsbruket
REA 45 kr (75 kr)

 Kör åt skogen – rätt och säkert
Handledning i arbetsteknik och arbetsmiljö vid arbete med lantbrukstraktor och griplastare.
75 kr

 Miniskotare i skogsbruket
Arbetsteknik och arbetsmiljö.
75 kr

 Småskalig teknik i skogen
Katalog över redskap, maskiner och metoder.
REA 45 kr (75 kr)

 Terränghjulingen i skogsbruket
Arbetsteknik och arbetsmiljö.
75 kr

 Traktorkopplade processorer
Arbetsteknik och arbetsmiljö.
75 kr

Företaget

Företaget bildades i och med att Sveriges Lantbruksuniversitet lade ned skogsfakulteten i Garpenberg 1997. Jag (Gotthard) arbetade där som forskningsledare och statskonsulent och byggde upp en forskningsgrupp i småskaligt skogsbruk (privatskogsbruk) och en informationsavdelning, riktad till privatskogsbruket. Då all den verksamheten skulle försvinna i samband med nedläggningen, tog jag tillsammans med en medarbetare över informationsverksamheten och har försökt att driva den vidare.

Kontakt

Adress
Firma Småskog
Skördevägen 10 B 
776 34 Hedemora

Telefon 
070-399 44 05

e-post 
gsgotthard46@gmail.com

Gotthard Sennblad

Jag heter Gotthard Sennblad och är jägmästare. Jag arbetade efter examen 1966 som skogsvårdsassistent vid SVS i Kronobergs län, därefter som chef för tekniska sektionen. 1968 skaffade jag mig pedagogisk utbildning. 1969 var jag gemensam utbildningsledare vid SVS i R:O:P:-län med ansvar för fyra skogsbruksskolor och för information och rådgivning till privata skogsägare. 1970-73 ansvarade jag för skogsbruksplaner, skogsvärderingar och skogsskötsel (utveckling och utbildning) vid skogsskötselavdelningen på SÖDRA. 1974-87 byggde jag upp och ledde Forskningsgruppen för Småskaligt Skogsbruk vid Skogshögskolan, SLU/Garpenberg. Från 1978-1997 har jag varit statskonsulent vid SLU med ansvar för forskningsinformation i småskogsbrukets skötsel och teknik.
Jag har en bred nationell, men även internationell erfarenhet i skogliga forsknings- utbildnings- och rådgivningsfrågor. Jag har också ett omfattande kontaktnät, både i storskogsbruket och skogsägarrörelsen, men framförallt bland forskare och de mest intresserade och aktiva skogsbrukarna som utgör föregångsmännen i landets skogsbruk.

Kenneth Olsson

Kenneth

Mitt namn är Kenneth Olsson. Och jag har efter att ha arbetat i nästan tjugo år med inköpsfrågor, nu sadlat om och studerat grafisk kommunikation med inriktning på webbdesign och interaktiv videoproduktion. 

Jag har uppdaterat/skapat den här sidan som ett privat projektarbete och är intresserad av uppdrag från småföretag med att uppdatera eller skapa websidor. 

Så, är du eller någon du känner intresserad, hör gärna av er.

e-mail: murgahtroid@hotmail.com

mobil: 073-372 37 31

Hedemora

Söker du mer än vad du själv kan finna?

Hedemora kommun har något att erbjuda alla, men är du naturintresserad inser du snart att naturen 
här är något utöver det vanliga .Tycker du dessutom om att skåda fågel har du kommit till en av
Sveriges pärlor. 
Strax öster om Hedemora ligger sjön Hovran, som egentligen är en utvidgning av Dalälven. 
Hovran och en lång bit av älven bildar tillsammans med ett antal sjöar, bl.a. Svinösjön, Flinesjön,
Fatburen och Trollbosjön, det mycket intressanta Hovranområdet. Detta område är så speciellt och 
viktigt att det utsetts till CW-område (Convention of Wetlands), vilket betyder att området har 
stort värde även ur ett internationellt perspektiv. Den största anledningen till denna utnämning är att 
stora mängder fåglar, framförallt svanar, gäss, änder och tranor, rastar här under vår- och 
höstflyttningen. Förutom de sträckande arterna finns flera intressanta häckande arter, bl.a. havsörn, 
rördrom, häger, småfläckig sumphöna, rosenfink m.m.  
På flera ställen runt om i Hovranområdet finns fågeltorn som är väl värda ett besök.

Nu består ju inte Hedemoras natur bara av fåglar och fågelsjöar. Faktum är att naturen här karaktär-
iseras mycket av de öppna landskapen som är ett resultat av jordbrukarnas ovärderliga insatser. 
Detta var än mer tydligt längre tillbaka i tiden då antalet betesdjur var många fler, men även idag kan 
man njuta av välbetade hagmarker och se ut över böljande sädesfält. Ur botanisk synvinkel erbjuder 
dessa kulturmiljöer många timmars sysselsättning och massor av intressanta fynd.

Vill man se vilda djur som inte flyger är förutsättningarna goda i Hedemora kommun. Skogarna hyser 
gott om älg, rådjur, räv, hare, m.m. Dessutom är lodjursstammen mycket stark just här, vilket dock 
inte gör att man kan förvänta sig att se lodjur. Chanserna till att i alla fall finna dess spår är goda 
på vintern, då även en och annan spårlöpa efter varg eller lo brukar rapporteras. Under barmarks-
perioden kan man se spår och hitta spillning efter björn. Vildsvinen har har även kommit till
Hedemora skogar.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *